11 min read

Ontwikkelen van een effectief inkoopbeleid binnen het MKB

Als ruggengraat van talloze kleine en middelgrote bedrijven (MKB) speelt het inkoopbeleid een fundamentele rol in de versterking en groei van deze ondernemingen. In een wereld waar inkooptrends zich voortdurend ontwikkelen, is het hanteren van een doordachte inkoopstrategie essentieel om competitief te blijven. Een strategisch inkoopbeleid dat niet alleen kijkt naar kostenbesparing, maar ook naar het verminderen van risico's en het verbeteren van kwaliteit, kan het MKB een aanzienlijke voorsprong geven. Dit beleid wordt versterkt door een duidelijke visie op innovatie en duurzaamheid, waardoor kansen voor het MKB binnen aanbestedingsprocessen worden bevorderd zonder in te boeten aan integriteit.

Belangrijkste inzichten

 • Essentieel belang van een op maat gemaakt en dynamisch inkoopbeleid voor MKB-groei.
 • Strategisch inkoopbeleid als instrument voor kostenreductie en risicobeheersing.
 • Het koppelen van inkoopstrategieën aan algemene bedrijfsdoelen en duurzame praktijken.
 • De toegevoegde waarde van innovatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid in het inkoopproces.
 • Mogelijkheden voor het MKB om effectief deel te nemen aan aanbestedingen door transparant beleid.

Belang van een strategisch inkoopbeleid voor MKB-ondernemers

Het opstellen van een strategisch inkoopbeleid is cruciaal in de snel veranderende marktomgeving, vooral voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Door niet alleen te focussen op de korte termijn, maar ook inkoopdoelstellingen te stellen met het oog op de lange termijn, kunnen MKB-ondernemingen substantieel bijdragen aan hun bedrijfsgroei en inkoopoptimalisatie.

Definitie van strategisch inkoopbeleid

Een strategisch inkoopbeleid gaat verder dan de dagelijkse inkooppraktijk. Het focust zich op het realiseren van langdurige voordelen door te investeren in relaties met leveranciers, het verbeteren van inkoopprocessen en het continu evalueren van de markt om op trends in te spelen.

Voordelen van strategisch inkoopbeleid voor MKB

Voor het MKB brengt het hanteren van een strategisch inkoopbeleid diverse voordelen met zich mee. Zo kan men denken aan verbeterde onderhandelingspositie, verlaging van inkoopkosten en het stimuleren van innovatie binnen het bedrijf, wat al met al bijdraagt aan een versteviging van de concurrentiepositie.

 • Kostenbesparing op lange termijn
 • Vergroting van het innovatievermogen
 • Constructievere relaties met leveranciers
 • Verbeterde kwaliteitsborging en risicomanagement

Verbinding met algemene bedrijfsvoering

Omdat elk inkoopbesluit invloed heeft op verschillende aspecten van het bedrijf, is het belangrijk dat het inkoopbeleid wordt opgesteld in harmonie met de algehele bedrijfsstrategie. Dit zorgt ervoor dat de inkoopactiviteiten niet alleen intern maar ook extern in lijn zijn met bedrijfsdoelstellingen zoals duurzaamheid en sociaal ondernemerschap. Het resultaat is een robuust inkoopbeleid dat ten goede komt aan zowel de organisatie als haar stakeholders.

Bedrijfsaspect

Voordelen strategisch inkoopbeleid

Financiële prestaties

Betere onderhandelingsresultaten en kostenbesparingen

Innovatie

Toegang tot de nieuwste producten en diensten door goede leveranciersrelaties

Risicobeheer

Verhoogde betrouwbaarheid en verminderde toeleveringsrisico's

Duurzaamheid

Implementatie van groene inkoop en ondersteuning van maatschappelijk verantwoord ondernemen

 

Essentiële elementen van een inkoopbeleid

Elk MKB-bedrijf streeft naar het verhogen van inkoopprestaties om een sterke marktpositie te behouden of verkrijgen. Een effectief inkoopbeleid balanceert economische voordelen met maatschappelijk verantwoord inkopen en social return, waarbij integriteit hoog in het vaandel staat. Het beleid moet in lijn zijn met algemene bedrijfsdoelen en dusdanig worden vormgegeven dat het de onderneming versterkt in zowel de korte als lange termijn.

De beste prijs-kwaliteitverhouding blijft een hoeksteen van elk inkoopbeleid, waarbij het streven naar kosteneffectiviteit niet ten koste gaat van duurzaamheid en innovatie. Hierbij wordt de inzet van sociale criteria steeds prominenter, met een focus op ethische aspecten zoals het tegengaan van kinderarbeid en het verbeteren van arbeidsomstandigheden wereldwijd.

 • Streven naar een optimaal evenwicht tussen kosten en kwaliteit
 • Betrekken van innovatieve oplossingen die aansluiten bij de bedrijfsvisie
 • Vormgeven van maatschappelijk verantwoord inkopen binnen het bedrijfsproces
 • Realiseren van social return door het bieden van kansen aan diegenen die verder van de arbeidsmarkt staan

Daarnaast spelen eigen inkoopregels, opgesteld door het bestuur van de organisatie, een cruciale rol om uniformiteit en naleving binnen de gehele organisatie te garanderen. Deze regels dienen als het fundament van het inkoopbeleid, waaruit procedures en richtlijnen voortvloeien die toegepast worden bij elke inkoopbeslissing.

Inkoopbeleid element

Doelstelling

Verwachte uitkomst

Beste prijs-kwaliteitverhouding

Maximalisatie van waarde voor de onderneming

Kostenbesparing gecombineerd met hoge kwaliteit van goederen en diensten

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Bijdragen aan duurzame bedrijfsvoering en maatschappelijke impact

Reductie van negatieve milieu-impact en steun aan ethische productieketens

Social return

Inclusief ondernemen en sociale participatie stimuleren

Kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Innovatie bevorderen

Stimuleren van vooruitgang en modernisering binnen de sector

Implementatie van nieuwe en efficiënte methoden en technologieën

 

Inkoopproces en de rol van MKB-specifieke uitdagingen

Het MKB staat bekend om zijn dynamiek en aanpassingsvermogen, maar wanneer het aankomt op het inkoopproces, worden zij geconfronteerd met specifieke uitdagingen die het moeilijk maken om te concurreren met grotere ondernemingen. Deze uitdagingen manifesteren zich op diverse wijzen binnen de aanbestedingsprocedures en beïnvloeden het vermogen van MKB-bedrijven om succesvol te opereren op de markt.

Specifieke MKB inkoopuitdagingen

Inkoopuitdagingen voor het MKB kunnen een beduidende impact hebben op de bedrijfsvoering. Ze variëren van kwesties zoals de omvang van opdrachten, die vaak omvangrijker zijn dan waar MKB-bedrijven op kunnen inschrijven, tot de kwaliteit van informatievoorziening, die niet altijd even toegankelijk is voor kleinere bedrijven. Daarnaast vormen strenge kwalificatie-eisen en de administratieve lasten drempels die het MKB ervan kunnen weerhouden om mee te dingen naar aanbestedingen. Laat staan de uitdagingen omtrent het tijdig betalen van facturen, wat voor cashflowproblemen kan zorgen. De mogelijke drempels opgesomt:

 • Geen kans zien vanwege omvang
 • Ontoereikende informatie
 • Afgeschrikt worden door kwalificatie-eisen
 • Het voorzien van een te hoge administratieve last
 • Het niet kunnen opvangen van ertraagde betalingen 

Overbruggen van inkoopuitdagingen

Voor het overwinnen van deze hindernissen is het noodzakelijk dat aanbestedende organisaties een inkoopbeleid ontwikkelen dat rekening houdt met de unieke positie van het MKB. Dit betekent proportionaliteit in acht nemen bij het stellen van eisen, het beperken van de administratieve lasten, en transparante communicatie waarborgen. Door transparantie en toegankelijkheid te garanderen krijgen MKB-ondernemers een eerlijke kans in het inkoopproces. Mogelijke aanpassingen zijn:

 • Implementatie van MKB-vriendelijke aanbestedingsprocedures
 • Vereenvoudiging van het aanmeldingsproces voor aanbestedingen
 • Verbetering van informatieverstrekking aan potentiële inschrijvers
 • Vereisten formuleren die in proportie staan tot de opdrachtgrootte
 • Snellere betalingspraktijken voor het MKB

Aanbestedende organisaties kunnen door middel van een doordacht inkoopbeleid bijdragen aan het wegnemen van obstakels voor MKB's. Op deze manier ontstaat er een meer inclusief aanbestedingslandschap, waarin kleine en middelgrote bedrijven de ruimte krijgen om te groeien en te innoveren.

Beste prijs-kwaliteitverhouding realiseren

De zoektocht naar de beste prijs-kwaliteitverhouding is een centrale doelstelling binnen de hedendaagse inkooppraktijk. Het is een complexe balans die afgewogen beslissingen vereist, waarin de kosten een rol spelen, maar waarbij de kwaliteit nooit uit het oog verloren mag worden. Volgens de Aanbestedingswet 2012 wordt van organisaties geëist om deze afweging met oog voor kosteneffectiviteit te maken bij iedere aanbesteding. Het gaat hierbij niet louter om de initiële aanschafprijs, maar om een holistische evaluatie van de totale levensloopkosten van een product of dienst.

Organisaties dienen hierdoor niet alleen naar de prijs op de korte termijn te kijken, maar ook naar aspecten als duurzaamheid, onderhoud en operationele kosten door de tijd heen. Dit stelt hen in staat verder te denken dan de standaard criteria en dwingt tot innovatie in het inkoopproces. Een fundamentele vraag die men hierbij moet stellen is: levert de investering op lange termijn de beste verhouding op tussen kosten en prestaties gezien de specifieke behoeften van de organisatie?

 • Onderzoek naar mogelijke lange termijn kostenbesparingen
 • Beoordeling van de kwaliteit tegenover de prijs
 • Integratie van levenscyclusanalyse in het besluitvormingsproces
 • Afstemming van de inkoop met beleidsdoelstellingen en duurzaamheidsambities

Het vergt een strategische visie en tactvolle uitvoering om op de lange termijn voordelen te realiseren die verder gaan dan de traditionele aanpak. Door het structureel verweven van deze normen binnen het inkoopproces, garanderen organisaties niet alleen naleving van de wetgeving, maar stellen zij ook een standaard voor verantwoord en ethisch inkopen dat ten goede komt aan zowel de organisatie als de samenleving.

Inkoopbeleid schrijven: Duidelijk en begrijpelijk

Het opstellen van een inkoopbeleid draait om meer dan alleen de regels en procedures; het gaat over de manier waarop we communiceren met zowel onze interne teams als met ondernemers die met ons willen samenwerken. Een helder en begrijpelijk inkoopbeleid vormt de basis voor effectieve business en sterke relaties. Daarom is het gebruik van eenvoudige taal en transparantie van groot belang. Laten we eens kijken hoe we taal en communicatie het beste kunnen inzetten.

Taalgebruik en leesbaarheid

Voor het opstellen van een toegankelijk inkoopbeleid is het cruciaal dat er gebruik wordt gemaakt van klare taal. Door af te stappen van complex jargon en technische termen, waar nodig te simplificeren, en te kiezen voor een directe manier van uitdrukken, wordt het beleid verstaanbaar voor iedereen. Dit is niet alleen fijn voor de lezer, maar vergroot ook de kans op naleving en succesvolle implementatie binnen en buiten de organisatie. Door communicatie te gebruiken die aansluit bij de alledaagse praktijk, maken we inkoopbeleid opstellen een stuk efficiënter.

Communicatie naar ondernemers

Transparante en duidelijke communicatie is essentieel in de relatie met ondernemers. Dit betekent dat bij het opstellen van inkoopbeleid, de verwachtingen en vereisten helder worden gearticuleerd. Door ondernemers actief te informeren en hen te voorzien van specifieke, duidelijke richtlijnen, worden misverstanden voorkomen en kan een vlotte samenwerking worden bevorderd. Een open dialoog en laagdrempelige communicatiestromen dragen bij aan een toekomstbestendige en samenwerkingsgerichte inkoopcultuur.

Aspect

Betreft

Tips voor effectieve communicatie

Taalgebruik

Inkoopdocumenten

Gebruik actieve zinnen en vermijd jargon waar mogelijk

Leesbaarheid

Algemene toegankelijkheid

Zorg voor een logische structuur en gebruik koppen en lijsten

Transparantie

Procedures en verwachtingen

Wees eenduidig in wat van ondernemers verwacht wordt

Communicatie

Ondernemersinformatie

Verstrek heldere informatie, zowel online als in persoonlijke communicatie

 

Integratie van duurzaamheid in inkooppraktijken

Het implementeren van een duurzaam inkoopbeleid, oftewel Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), draagt bij aan de verwezenlijking van significante duurzaamheidsdoelstellingen. De integratie van duurzaamheid binnen het inkoopproces is essentieel voor organisaties die hun maatschappelijke impact willen verbeteren. Dit vereist niet alleen de balans tussen kosten, kwaliteit en tijd, maar ook het in acht nemen van milieu- en sociale componenten tijdens de gehele levenscyclus van de ingekochte goederen of diensten. Een duurzaam inkoopbeleid wordt hiermee een speerpunt voor bedrijven die hun verantwoordelijkheid binnen de samenleving willen nemen en een positieve bijdrage willen leveren aan duurzame ontwikkeling.

 • Afwegen van economische voordelen ten opzichte van milieu- en sociale impact
 • Opnemen van maatschappelijke uitgangspunten in inkoopdocumenten
 • Ontwikkelen en hanteren van MVI-criteria in aanbestedingsprocessen

Concrete en meetbare duurzaamheidscriteria zijn hierbij de sleutel tot een effectieve invulling van het MVI-beleid. Deze criteria kunnen gericht zijn op energie-efficiëntie, hergebruik van materialen, reductie van CO2-uitstoot en het stimuleren van sociale inclusie. Het inkoopbeleid verkrijgt hierdoor een meerwaarde, niet enkel in de economische zin maar ook in de bevordering van een duurzamere en rechtvaardigere wereld.

Duurzaamheids-criterium

Doel

Impact op inkoopproces

Energie-efficiëntie van producten en diensten

Beperken van het energieverbruik en daarmee samenhangende milieu-impact

Selectie van leveranciers die energiezuinige opties bieden

Reductie van CO2-uitstoot

Bijdragen aan de klimaatdoelen

Onderhandelingen met leveranciers over logistieke processen om emissies te verlagen

Sociale inclusie in de productieketen

Verbeteren van arbeidsomstandigheden en bestrijden van kinderarbeid

Leveranciersselectie op basis van ethische productiepraktijken

Hergebruik en recyclebaarheid van materialen

Stimuleren van circulaire economie

Inzetten op producten die duurzaam zijn geproduceerd en makkelijk te recyclen zijn


Elke stap in het inkoopproces, van de marktconsultatie tot de uiteindelijke contractering, dient beïnvloed te worden door de doelstellingen en waarden binnen het duurzaam inkoopbeleid. Het MKB speelt hierin ook een cruciale rol, door het bieden van innovatieve en duurzame oplossingen die kunnen concurreren met die van grotere bedrijven. Hiermee wordt Maatschappelijk Verantwoord Inkopen een integraal onderdeel van zowel de operationele activiteiten als van de strategische besluitvorming binnen organisaties.

 

Implementatie van maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) staat centraal in de hedendaagse discussie over duurzaamheid binnen het bedrijfsleven. Het toepassen van MVI-principes vereist een holistische benadering waarbij zowel economische, ecologische als sociale voorwaarden integraal onderdeel uitmaken van het inkoopbeleid. De kracht van MVI-implementatie ligt in het potentieel om niet alleen bij te dragen aan een beter milieu maar ook aan een eerlijkere samenleving door het stimuleren van ethische inkooppraktijken.

Betrekken van sociale en ethische overwegingen

De inkoopbeslissingen die organisaties maken, hebben invloed op wereldwijde toeleveringsketens. Het is daarom van belang dat ondernemingen zich niet slechts richten op prijs en kwaliteit, maar ook sociale voorwaarden en ethische inkoopnormen meenemen in hun afwegingsproces. Dit vraagt om bewustwording omtrent thema's zoals arbeidsomstandigheden, mensenrechten en het vermijden van kinderarbeid. Het naleven van deze principes dient verankerd te zijn in het inkoopbeleid, waarbij ook wordt ingezet op de ontwikkeling van partnerschappen met leveranciers die deze waarden delen en uitdragen.

Wetten en regelgeving rond MVI

Door te voldoen aan relevante wet- en regelgeving, kunnen organisaties zorgen dat hun inkoopprocessen een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Dit houdt niet alleen in dat aan de basisverplichtingen wordt voldaan, maar dat ook wordt gestreefd naar het overtreffen van wettelijke minimale eisen. Het Nationaal plan MVI, bijvoorbeeld, biedt concrete handvatten voor organisaties om hun MVI-implementatie te versterken. Daarnaast is het van belang dat organisaties hun inkoopbeleid continu toetsen aan de meest actuele wet- en regelgeving en de uitvoering van hun beleid aanscherpen waar nodig.

In lijn hiermee, kunnen onderstaande MVI-criteria worden geïntegreerd in het inkoopbeleid om duurzaamheid, ethiek en sociale verantwoordelijkheid te bevorderen:

Criteria

Omschrijving

Impact

Energietransitie

Inkopen die bijdragen aan de overgang naar hernieuwbare energiebronnen

Stimulatie van de markt voor groene energie en reductie van CO2-uitstoot

Sociale voorwaarden

Bevordering van eerlijke arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen

Verbetert kwaliteit van leven voor werknemers wereldwijd

Circulaire economie

Aankoop van producten met een gesloten kringloop, herbruikbaar of recyclebaar

Beperkt milieu-impact door afname van afval en grondstofgebruik

Biobased producten

Stimuleren van producten vervaardigd uit hernieuwbare bronnen

Draagt bij aan vermindering van fossiel grondstofgebruik


Ethisch en sociaal verantwoord ondernemen is niet alleen een doelstelling voor wereldwijde organisaties maar voor alle bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen. Door binnen het MKB invulling te geven aan de MVI-criteria, wordt een stap gezet richting een economie waarin duurzaamheid en ethiek hand in hand gaan met zakelijk succes.

Gebruik van innovatie om inkoopprestaties te verbeteren

Om de concurrentie een stap voor te blijven, is het voor organisaties essentieel om innovatie te integreren in hun inkoopactiviteiten. Met een toename van de complexiteit binnen de markt, is het hanteren van een dynamisch inkoopbeleid dat faciliteert in functioneel specificeren en ruimte biedt aan creatieve oplossingen, van groot belang. Het draagt bij aan verbeterde inkoopprestaties door niet slechts te focussen op wat er nu nodig is, maar door te anticiperen op toekomstige uitdagingen en kansen.

Een effectieve manier om dit te bereiken is door middel van functioneel aanbesteden waarbij de specifieke behoeften worden vastgesteld zonder exacte oplossingen voor te schrijven. Dit biedt ruimte aan ondernemers om met innovatieve suggesties te komen die mogelijk meer waarde toevoegen dan traditionele oplossingen. Het biedt een podium voor de stimulans van creativiteit binnen het MKB-segment en kan resulteren in kostenbesparingen, betere kwaliteit of duurzamere producten en diensten.

 • Inkoopstrategieën aanpassen om innovatie te stimuleren en hiervan te profiteren.
 • Functioneel specificeren als middel om vernieuwing van producten en diensten aan te moedigen.
 • Kansen creëren voor MKB en startups om met baanbrekende ideeën te komen.
 • Onderzoeken van innovatieve benaderingen die bijdragen aan de efficiëntie van het inkoopproces.

De transitionele verschuiving naar een meer innovatief inkoopmodel is de sleutel tot een toekomst waarin organisaties niet alleen financieel voordeel behalen maar ook bijdragen aan de positieve groei van de hele sector. Dit benadrukt het belang van een inkoopbeleid dat voortdurend evolueert om aan de voorhoede van verandering te blijven en optimale inkoopprestaties te garanderen.

Het MKB betrekken bij aanbestedingsprocedures

In een markt die gedreven wordt door concurrentie en innovatie, is het essentieel dat aanbestedingsprocedures ruimte bieden voor het MKB om actief en effectief deel te nemen. Het in balans brengen van de aanbestedingsregels met de capaciteiten van deze kleinere spelers leidt tot een gezonde economische dynamiek en stimuleert de lokale groei. Aanbestedingen vormen een kans voor het MKB om hun innovatieve oplossingen en services te presenteren, mits het inkoopbeleid dat deze procedures inbedt, de potentie van deze bedrijven erkent en benut.

Aanpassen van aanbestedingsprocedures voor MKB

Een doeltreffend inkoopbeleid is inclusief en anticiperend. Het neemt belemmeringen weg en zorgt dat MKB-bedrijven zich niet ontkracht voelen door de omvang en de complexiteit van aanbestedingsprocedures. Dit betekent dat het beleid zich dient af te zetten tegen disproportionele kwalificatie-eisen en moet voorzien in een toegankelijke informatievoorziening. Het implementeren van inkoopbeleid vraagt om een kritische blik op de huidige praktijken en de bereidheid deze te hervormen in het voordeel van MKB-ondernemers.

Mogelijkheden voor MKB binnen huidige inkoopregels

Het faciliteren van MKB-deelname aan aanbestedingsprocedures vereist concrete maatregelen binnen de huidige inkoopregels. De focus ligt hierbij op het bieden van duidelijke inschrijvingsvoorwaarden, redelijke omzeteisen, en passende termijnen voor het indienen van aanbestedingsvoorstellen. Transparantie in wat er van ondernemers wordt verwacht en het actief uitdragen van deze informatie dragen bij aan een proactieve deelname van MKB-bedrijven en versterken de diversiteit binnen de aanbestedingsmarkt.

FAQ

Wat is het belang van een strategisch inkoopbeleid voor MKB-ondernemers?

Een strategisch inkoopbeleid helpt MKB-ondernemers om hun inkoopfunctie te optimaliseren, wat leidt tot kostenbesparing, stimulering van innovatie en het behalen van een duurzaam concurrentievoordeel. Het creëert tevens een sterke verbinding met de algemene bedrijfsdoelstellingen en bevordert doelgerichte inkoopkeuzes.

Wat zijn essentiële elementen van een inkoopbeleid?

Belangrijke elementen van een inkoopbeleid zijn de vaststelling van economische, sociale en maatschappelijke uitgangspunten die aansluiten bij de bedrijfsdoelen, zoals een goede prijs-kwaliteitverhouding, duurzaamheid, social return en innovatie. Het beleid moet ook integriteit waarborgen en voldoen aan eigen inkoopregels van de organisatie.

Hoe kunnen specifieke MKB inkoopuitdagingen worden overbrugd?

MKB-specifieke uitdagingen in het inkoopproces kunnen worden overbrugd door een beleid dat rekening houdt met de omvang en mogelijkheden van het MKB, door de administratieve last te verminderen en door zowel transparantie als toegankelijkheid te vergroten voor MKB-ondernemers.

Wat houdt een begrijpelijk en compact inkoopbeleid in?

Een compact en begrijpelijk inkoopbeleid is duidelijk gecommuniceerd, vermeden van vaagtaal en juridisch jargon, wat bijdraagt aan beter begrip zowel binnen de organisatie als onder ondernemers. Goede communicatie is essentieel voor de implementatie en naleving van het beleid.

Hoe wordt duurzaamheid geïntegreerd in inkooppraktijken?

Inkooppraktijken integreren duurzaamheid door Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Dit houdt in dat er aandacht is voor milieu en sociale effecten naast financiële factoren, en dat het beleid meetbare duurzaamheidsdoelstellingen bevat die toegepast worden in aanbestedingsprocessen en contracten.

Op welke manier worden sociale en ethische overwegingen betrokken bij een Maatschappelijk Verantwoord Inkoopbeleid?

Door rekening te houden met sociale en ethische voorwaarden zoals het tegengaan van kinderarbeid, het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden en door het naleven van relevante wetten en regelgeving omtrent MVI.

Hoe kan innovatie een rol spelen in het verbeteren van inkoopprestaties?

Innovatie binnen het inkoopbeleid kan leiden tot efficiëntere processen en nieuwe marktontwikkelingen. Dit kan door ruimte te geven aan innovatieve oplossingen en het uitdagen van leveranciers om met creatieve en vooruitstrevende voorstellen te komen.

Hoe kunnen aanbestedingsprocedures worden aangepast voor MKB-vriendelijkheid?

Aanbestedingsprocedures kunnen MKB-vriendelijker worden gemaakt door disproportionele eisen en administratieve lasten te verminderen, transparantie te bevorderen en kansen helder te communiceren binnen het inkoopbeleid, zodat lokale ondernemers gemakkelijker kunnen deelnemen.

Bron links

Maaike_auteurshandtekening_blog 4cee-linkedin


Maaike
van Roomen

P2P specialist

Maaike is onze purchase to pay-goeroe, deskundig in alles wat met declaratieverwerking, contractbeheer, factuurverwerking en inkoopbeheer te maken heeft. Ze is een ster in het vertalen van ingewikkelde materie naar boeiende content.

De betekenis van procurement en de impact op MKB-bedrijven

Wat betekent procurement voor de hedendaagse zakelijke wereld, en meer specifiek voor het MKB? Voor veel bedrijven vertegenwoordigt de inkoopfunctie ...

Read More

P2P inkoop: Efficiëntie en innovatie in het inkoopproces binnen het MKB

In een wereld waar concurrentie hevig is en de marges dun, speelt efficiëntie een sleutelrol, zeker binnen het MKB. P2P inkoop, oftewel het proces...

Read More

10 min read

Sourcing strategieën voor optimaal inkoopbeheer binnen het MKB

In een tijd waarin dynamiek en innovatie de drijfveren zijn voor groei binnen het MKB, is een goed doordachte sourcing inkoopstrategie onmisbaar...

Read More