9 min read

Ontwikkelen van een win-win inkoopstrategie als MKB

Voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) is het smeden van een doeltreffende inkoopstrategie essentieel om concurrerend te blijven in een zich snel evoluerende markt. Het gaat hierbij niet alleen om de prijs, maar juist om het vinden van een win-win situatie waarbij duurzame samenwerking met leveranciers centraal staat. Een slimmer inkoopbeleid kan voor een MKB het verschil maken tussen simpelweg overleven en daadwerkelijk floreren in hun branche. Hoe krijgt een MKB dit voor elkaar? Door inkoop te benaderen als een strategisch onderdeel van de onderneming, kan er meer waarde gecreëerd worden voor beide partijen.

Belangrijkste Inzichten

 • Kerncompetenties benutten door strategische inkooppartnerschappen.
 • Lange termijn relaties aangaan boven kortzichtige kostenbesparingen.
 • De rol van inkoop als cruciaal onderdeel van bedrijfsgroei erkennen.
 • Transparantie en vertrouwen opbouwen voor een stabiele samenwerking.
 • Beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV) nastreven voor waarde op lange termijn.
 • Proportionaliteit en transparantie toepassen in alle inkoopprocessen.


De essentials van een MKB inkoopstrategie

Strategische inkoopprocessen zijn cruciaal voor het succes van een MKB. Ze vormen de basis waarop bedrijven bouwen om niet alleen directe kosten te minimaliseren maar ook om duurzame waarde op de lange termijn te creëren. In deze sectie onderzoeken we de essentiële factoren die een effectieve inkoopstrategie voor kleine en middelgrote bedrijven bepalen.

 1. Doelen stellen: het stellen van duidelijke doelen helpt een MKB in het focussen op wat daadwerkelijk nodig is om strategische bedrijfsresultaten te behalen.
 2. Bedrijfsbehoeften begrijpen: het gedegen doorgronden van wat het bedrijf nodig heeft, is een voorwaarde voor een gerichte inkoopstrategie.
 3. Marktanalyse: kennis van de markt stelt MKB's in staat om beter te anticiperen op prijsschommelingen, aanbodrisico's en innovaties.
 4. Risicobeheer: het opstellen van een plan voor risicobeheer betekent dat een MKB proactief potentiële struikelblokken kan aanpakken en beheersen.

Door het integreren van deze essentiële factoren in hun strategie voor inkoop, kunnen MKB's niet alleen de kosten drukken maar ook een vruchtbare grond leggen voor duurzame relaties met leveranciers. Hieronder volgt een overzicht in tabelvorm die de kernelementen van een strategische MKB inkoopstrategie illustreert en hoe deze zich verhouden tot bedrijfssucces.

Essentieel element

Doel

Directe Impact op MKB

Duidelijke Doelstellingen

Focus en richting geven aan de inkoopactiviteiten

Verhoogde efficiëntie en afstemming met bedrijfsvisie

Bedrijfsbehoeften Analyse

Begrijpen van huidige en toekomstige inkoopvereisten

Betere inkoopbeslissingen die ondersteunend zijn aan bedrijfsgroei

Grondige Marktanalyse

Insight verwerven in prijstrends en leveranciersperformance

Strategisch voordeel door accurate marktkennis

Risicobeheerplan

Identificeren en minimaliseren van inkooprisico's

Verminderde kans op bedrijfsdisrupties en onvoorziene kosten

 

Belang van gunstige gunningscriteria in inkoop

Het zorgvuldig selecteren van gunningscriteria is voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) van groot belang bij het uitvoeren van inkooptransacties. Een optimaal inkoopbeleid staat of valt bij het hanteren van de juiste criteria. Gunningscriteria dienen daarom niet enkel te leiden naar de laagste prijs, maar moeten vooral een evenwicht vinden waarbij zowel de prijs als kwalitatieve aspecten gewogen worden, bekend als de Beste Prijs-Kwaliteitverhouding (BPKV). Hierdoor ontstaat er een waarde die niet alleen op korte maar vooral op lange termijn renderend is voor de onderneming.

Overeenkomstig de Aanbestedingswet 2012 moeten aanbestedende diensten duidelijk motiveren waarom hun keuze op een ander gunningscriterium dan BPKV is gevallen. Dit vereist een heldere documentatie waarin het besluitvormingsproces, dat afwijkt van de standaard BPKV, verantwoord wordt. Deze transparantie en het principe van proportionaliteit zorgen ervoor dat alle partijen betrokken bij de aanbesteding de gehanteerde kwaliteitscriteria kunnen begrijpen en accepteren.

 • Transparantie: inschrijvers en andere belanghebbenden moeten de gunningscriteria en de wijze van beoordeling kunnen volgen.
 • Proportionaliteit: de criteria dienen in verhouding te staan tot het doel van de opdracht.
 • Objectiviteit: alle inschrijvingen worden op dezelfde manier beoordeeld.
 • Niet-discriminatie: geen enkele leverancier mag onterecht voor- of nadeel ondervinden.

Door naast de prijs, ook kwaliteit mee te nemen in de gunningscriteria, kunnen MKB's investeren in producten en diensten die niet alleen kosteneffectief zijn, maar ook bijdragen aan het concurrentievermogen en de innovatiekracht van de onderneming. De weg naar duurzaam succes wordt zo ingeslagen, waarbij zowel de korte termijn voordelen als de lange termijn groei worden erkend en strategisch verankerd in het inkoopbeleid.

Inkoopstrategie ontwikkelen: een stappenplan

Voor MKB's die concurrerend willen blijven, is een goed gedefinieerde inkoopstrategie van cruciaal belang. Dit stappenplan helpt kleine en middelgrote bedrijven om een inkoopsysteem te ontwikkelen dat aansluit bij hun unieke bedrijfsbehoeften en doelstellingen.

Identificeren van bedrijfsbehoeften

Het identificeren van bedrijfsbehoeften is de eerste cruciale stap bij het ontwikkelen van een inkoopstrategie. Door de juiste vragen te stellen en interne processen te analyseren, kunnen MKB's gerichter inkoopbeslissingen maken die de bedrijfsvoering effectief ondersteunen.

 • Grondige analyse van de huidige en toekomstige benodigdheden
 • Inzicht verkrijgen in welke goederen en diensten onmisbaar zijn voor het bedrijf
 • Bepalen van de impact van elke aankoop op operationele processen
 • Rekening houden met de bijdrage van elke leverancier aan de bedrijfsprestaties

Doelen van de inkoopstrategie formuleren

Nadat de bedrijfsbehoeften in kaart zijn gebracht, is het belangrijk om specifieke, meetbare en haalbare doelen voor de inkoopstrategie te stellen. Deze doelen vormen de leidraad voor het inkoopbeleid en zorgen ervoor dat elke aankoop bijdraagt aan het behalen van langetermijnsucces.

 1. Vaststellen van duidelijke en meetbare inkoopdoelen
 2. Doelen afstemmen op de algemene strategische visie van het MKB
 3. Creëren van een roadmap om gestelde doelen te bereiken
 4. Borging van de doelstellingen binnen de organisatie

Een analyse van BPKV als inkoopprincipe

Binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) vormt de Beste Prijs-Kwaliteitverhouding (BPKV) een inkoopprincipe dat van cruciaal belang is voor de inkoopstrategie. De BPKV gaat uit van een strategische afweging waarbij zowel kosten als kwaliteitsaspecten hun rechtmatige plaats in de evaluatie krijgen. Dit inkoopprincipe stelt MKB's in staat om verder te kijken dan alleen de laagste prijs, en overwegingen te maken die het bedrijfsresultaat op de lange termijn bevorderen.

De balans tussen kosten en kwaliteit

Door de balans tussen kosten en kwaliteit aan te brengen binnen inkoopprocessen, optimaliseren MKB's hun inkoopstrategie voor duurzame groei. Deze 'balans kosten kwaliteit benadering' maakt het mogelijk om leveranciersrelaties en inkoopbeslissingen te evalueren op basis van meerdimensionale criteria die verder gaan dan de prijs. Het doordenken van de gevolgen van inkoop op productkwaliteit, klanttevredenheid, en bedrijfsimago is een sleutelcomponent van een succesvolle BPKV.

Wanneer kiezen voor BPKV

De keuze voor een BPKV-benadering valt samen met het moment dat een MKB meer gewicht wil toekennen aan kwaliteit en toegevoegde waarde op de langere termijn. Instrumenten als BPKV toepassen worden met name relevant als MKB's op zoek zijn naar strategische keuzes die inspelen op duurzaamheid, innovatie en efficiëntie. Het inkoopprincipe BPKV komt optimaal tot zijn recht bij aankoopbeslissingen waarbij de extra prestaties en voordelen aanzienlijk meer waarde vertegenwoordigen dan de initiële kosten.

De relatie tussen inkoopstrategie en bedrijfsresultaat

Het implementeren van een effectieve inkoopstrategie is fundamenteel voor het MKB om niet alleen te overleven maar ook om te floreren in hedendaagse competitieve markten. Een weloverwogen aanpak van inkoopmanagement draagt significant bij aan het verbeterde bedrijfsresultaat, omdat kostenbesparingen rechtstreeks de winstmarge vergroten en kwalitatieve aankopen de reputatie van het bedrijf versterken.

 • Strategic sourcing: zorgvuldige selectie van leveranciers en producten die passen bij de bedrijfsdoelstellingen.
 • Kostenbeheersing: focus op de total cost of ownership om langetermijnvoordelen te realiseren.
 • Kwaliteitsborging: waarborgen van product- en servicekwaliteit die voldoet aan klantverwachtingen.
 • Leveranciersrelatiebeheer: opbouwen van duurzame relaties met leveranciers om innovatie en efficiëntie te bevorderen.

De sleutel tot succes ligt in het integreren van inkoop binnen de gehele bedrijfsvoering, waarbij inzichten vanuit inkoopmanagement actief bijdragen aan het nemen van strategische besluiten. Hierbij is het belangrijk dat het MKB een inkoopstrategie implementeert die past bij de unieke behoeften en doelstellingen van het bedrijf.

Kernaspect Inkoopstrategie

Invloed op bedrijfsresultaat

Voorbeeld van implementatie

Onderhandelde Contractvoorwaarden

Directe kostenbesparingen door volumevoordelen en betere betalingsvoorwaarden

Onderhandelingen die leiden tot langdurige prijsstabiliteit en groeimogelijkheden

Procesoptimalisatie

Verhoogde efficiëntie door gestroomlijnde inkoopprocedures

Automatisering en vermindering van handmatige taken binnen het inkoopproces

Risicobeheer

Minimale verstoringen door proactief management van risico's en leveranciersbeoordeling

Ontwikkeling van een veelzijdig leveranciersnetwerk ter vermindering van afhankelijkheid

Focus op totale eigendomskosten

Kostenbesparingen op lange termijn en duurzaam concurrentievoordeel

Keuzes maken op basis van levenscycluskosten in plaats van alleen aanschafprijs


Door de juiste inkoopstrategie te implementeren, kan een MKB substantiële vooruitgang boeken langs de lijn van kostenbesparingen naar toegevoegde waarde in termen van producten, diensten en uiteindelijk klanttevredenheid, resulterend in een robuuster bedrijfsresultaat.

Risico’s en valkuilen in inkoopprocessen

Voor veel MKB's vormt risicobeheer een fundamenteel aspect van het inkoopproces. Deze sectie belicht het belang van het anticiperen op en het verminderen van inkooprisico’s, met als doel om de impact van eventuele negatieve gevolgen binnen het bedrijf te minimaliseren.

Herkennen en beheren van inkooprisico's

Het herkennen en adequaat beheren van inkooprisico's vereist een proactieve aanpak. Het begint bij een zorgvuldige analyse van de supply chain om potentiële zwakke punten en dreigingen te identificeren. Vervolgens stelt men een plan op om deze risico's te beheersen, variërend van diversificatie van leveranciers tot het opstellen van noodplannen. Hieronder worden concrete acties opgesomd die een MKB kan ondernemen:

 • Regelmatige evaluatie van leveranciers op performance en betrouwbaarheid.
 • Formuleren van duidelijke contractuele afspraken die risico's afdekken.
 • Opleiden van personeel in risicobewustzijn binnen het inkoopproces.
 • Implementatie van technologieën voor realtime monitoring van de markt.

Mogelijke gevolgen van slechte inkoopstrategieën

Een niet-adequate inkoopstrategie kan ernstige gevolgen hebben voor een MKB. Het risico op kwaliteitsproblemen, vertragingen in levering, juridische geschillen of zelfs financiële verliezen is aanzienlijk. Deze kunnen de reputatie schaden en zorgen voor onvoorziene kosten, die vooral voor het MKB zware gevolgen kunnen hebben. Hieronder volgt een overzicht van mogelijke gevolgen:

 1. Productiefouten door lage kwaliteit van ingekochte materialen.
 2. Productietekorten vanwege afhankelijkheid van één enkele leverancier.
 3. Kostenverhogingen als gevolg van slecht onderhandelde contracten.
 4. Juridische gevolgen door het niet naleven van regelgeving en contracten.

Dit alles onderstreept het nummer 8 niet alleen als een getal, maar symboliseert de oneindige lus van consequent, gestructureerd risicobeheer - essentieel voor het blijvend succes van een MKB binnen moderne inkoopprocessen.


Samenspel tussen leveranciers en MKB binnen inkoopsysteem

Het creëren van een effectief en efficiënt inkoopsysteem is van cruciaal belang voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). De kunst ligt in het ontwikkelen van leveranciers relaties die leiden tot voortdurende samenwerking en gedeelde groei. Zulke relaties leggen de basis voor een win-win inkoopsysteem, waarbij leveranciers en MKB's elkaar versterken in een markt die continu in beweging is.


Hoe creëer je een win-win situatie met leveranciers

Een win-win situatie komt tot stand door een fundament van wederzijds vertrouwen en transparantie. Een open dialoog over behoeften, verwachtingen en mogelijkheden zorgt ervoor dat zowel leveranciers als het MKB op één lijn zitten. Een gezamenlijke strategie gericht op innovatie en groei is daarbij een sleutelfactor voor succes.

 • Het delen van marktinformatie om gezamenlijk kansen te benutten.
 • Flexibel inspelen op veranderingen in vraag en aanbod.
 • Lange termijn afspraken maken die zekerheid en stabiliteit bieden.
 • Investeren in onderlinge relaties die verder gaan dan de puur zakelijke aspecten.


Selectie van de juiste leveranciers voor jouw bedrijf

Voor een MKB is de selectie van leveranciers een beslissende factor in het inkoopproces. Een zorgvuldige keuze van leveranciers die past bij de bedrijfsvisie, zorgt voor een strategische samenwerking die het MKB toestaat om zich flexibel op te stellen tegenover marktveranderingen en tevens de continuïteit van de inkoopstrategie waarborgt.

 1. Criteria bepalen op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid en leveringszekerheid.
 2. Leveranciers beoordelen op hun vermogen tot samenwerking en innovatie.
 3. Partners kiezen die flexibel en responsief zijn in het voldoen aan behoeften.
 4. Relaties aangaan met leveranciers die een toevoeging zijn voor de bedrijfsreputatie.
 5. Overweging van de sociale en ecologische waarden van potentiële leveranciers.


De impact van technologie op moderne inkoopprocessen

De voortdurende ontwikkeling van technologie heeft een significante invloed op de wijze waarop het midden- en kleinbedrijf (MKB) hun inkoopprocessen benadert. De introductie van inkoopautomatisering is een sleutelfactor geworden in het efficiënter en effectiever maken van deze processen. Door te investeren in automatiseringssystemen kunnen MKB's tijd besparen, kosten verlagen en de kans op menselijke fouten minimaliseren. Hieronder exploreren we hoe technologische innovaties deze transformatie stuwen.

Automatisering van inkoop met inkoopsystemen

Automatisering in de vorm van inkoopsystemen biedt MKB's de mogelijkheid om repetitieve en tijdrovende taken te stroomlijnen. Dit omvat het beheren van leveranciersgegevens, het uitvoeren van voorraadbeheer en het optimaliseren van het bestelproces. 

Inzet van big data voor slimmere inkoopbeslissingen

Naast automatisering speelt Big Data een steeds grotere rol in het maken van slimmere inkoopbeslissingen. Door gebruik te maken van data-analyse kunnen MKB's patronen in klantgedrag en markttrends ontcijferen, wat leidt tot betere voorspellingen en strategische keuzes. Inzichten verkregen uit Big Data stellen bedrijven in staat hun inkoopstrategie af te stemmen op de reële behoeften van de markt en proactief te reageren op veranderingen.


Kosteneffectiviteit en duurzaamheid: nieuwe trends in inkoopbeleid

Het inkoopbeleid van hedendaagse MKB's gaat een nieuwe fase in, waarin kosteneffectiviteit en duurzaamheid centraal staan. De huidige trends benadrukken het belang van een blik op de toekomst, waarbij niet alleen kijkend naar de kortetermijnkosten, maar ook de langetermijngevolgen van aankoopbeslissingen voorop staan. Dit signaleert een verschuiving naar een meer holistische benadering van inkoop, waarbij de levenscycluskosten en de impact op milieu en maatschappij worden meegenomen.

Focussen op de levenscycluskosten

In de zoektocht naar een meer gebalanceerde benadering van inkoop, verschuift de focus naar de totale levenscycluskosten. MKB's beseffen dat initiële aanschafprijzen slechts een deel van het verhaal vertellen. Kosteneffectiviteit wordt op deze manier niet uitsluitend gedefinieerd door de prijs op de factuur, maar door een analyse van kosten over de hele levensduur van een product of dienst, van aanschaf tot afvoer.

Integreren van duurzaamheid in inkoopstrategieën

Duurzaamheid is niet langer een optionele 'nice-to-have', maar een integraal onderdeel van het moderne inkoopbeleid. Het betekent dat MKB's leveranciers selecteren op basis van hun inzet voor ecologie en sociale rechtvaardigheid, en kiezen voor producten die een minimale impact hebben op het milieu. Op deze wijze creëren zij waarde die de grenzen van financieel gewin overstijgt en dragen bij aan een positieve bedrijfswaarde.


FAQ

Wat houdt een win-win inkoopstrategie voor MKB's in?

Een win-win inkoopstrategie voor MKB's is een benadering waarbij sterke samenwerkingsrelaties met leveranciers worden opgebouwd die voordelig zijn voor beide partijen. Zo'n strategie streeft naar kostenbesparingen en kwaliteitsverbetering, met oog voor langetermijnvoordelen en wederzijdse groei.

Welke elementen zijn essentieel voor een succesvolle inkoopstrategie in een MKB?

Een succesvolle MKB inkoopstrategie houdt rekening met het stellen van duidelijke en meetbare doelen, een grondig begrip van bedrijfsbehoeften, marktanalyse en een goed ontwikkeld risicobeheerplan.

Waarom zijn gunningscriteria belangrijk in het inkoopproces van een MKB?

Gunstige gunningscriteria zoals de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV) zijn belangrijk omdat deze ervoor zorgen dat naast de kosten ook kwaliteitsaspecten worden meegenomen in het besluitvormingsproces, wat leidt tot meer waarde op de lange termijn.

Hoe ontwikkel je een effectieve inkoopstrategie voor een MKB?

Een effectieve inkoopstrategie voor een MKB ontwikkelen begint met het identificeren van de specifieke behoeften van het bedrijf, gevolgd door het formuleren van strategische inkoopdoelen die aansluiten bij de langetermijnvisie van het MKB.

Wat is BPKV en wanneer wordt het toegepast in inkoop?

BPKV staat voor beste prijs-kwaliteitverhouding en wordt toegepast wanneer de waarde en het kwaliteitsniveau belangrijker zijn dan enkel de laagste prijs. Deze benadering is vooral relevant bij inkoopbeslissingen waar extra prestaties, zoals duurzaamheid en innovatie, worden gewaardeerd boven basisniveaus.

Hoe beïnvloedt een inkoopstrategie de bedrijfsresultaten van een MKB?

Een goed doordachte inkoopstrategie verbetert de bedrijfsresultaten door kostenefficiëntie en kwaliteitsbeheer te garanderen, wat kan resulteren in een concurrentievoordeel en een betere klanttevredenheid.

Welke risico's kunnen MKB’s tegenkomen in inkoopprocessen?

In inkoopprocessen kunnen MKB's diverse risico's tegenkomen zoals voorraadschade, leveringsproblemen, prijsfluctuaties en kwaliteitsissues. Risicobeheer helpt om deze potentiële gevaren te identificeren, analyseren en managen.

Hoe bouw je een win-win relatie op met leveranciers als MKB?

Om een win-win relatie met leveranciers op te bouwen, dient een MKB te focussen op wederzijds vertrouwen en transparantie, en te streven naar samenwerking die waarde en groeimogelijkheden biedt voor beide partijen.

Wat is de rol van technologie in moderne inkoopprocessen bij MKB's?

Technologie speelt een cruciale rol in moderne inkoopprocessen, waarbij automatisering en het gebruik van Big Data MKB’s helpen om efficiënter en accurater inkoopbeslissingen te nemen.

Hoe combineren MKB’s kosteneffectiviteit met duurzaamheid in hun inkoopbeleid?

MKB's die kosteneffectiviteit met duurzaamheid combineren, richten zich op de totale levensduurkosten van de inkoop en integreren daarnaast duurzaamheidscriteria, wat leidt tot strategieën die zowel economisch als ecologisch en sociaal verantwoord zijn.

Bron links

Maaike_auteurshandtekening_blog 4cee-linkedin


Maaike
van Roomen

P2P specialist

Maaike is onze purchase to pay-goeroe, deskundig in alles wat met declaratieverwerking, contractbeheer, factuurverwerking en inkoopbeheer te maken heeft. Ze is een ster in het vertalen van ingewikkelde materie naar boeiende content.

Inkoopproces inzichten voor administratief en financieel medewerkers in het MKB

In het dynamische ecosysteem van het MKB zijn efficiëntie en kosteneffectiviteit van het inkoopproces onmisbaar. De stap naar digitalisering van...

Read More

12 min read

Purchase to pay betekenis en voordelen voor het MKB

In het hart van elk middelgroot en klein bedrijf (MKB) ligt het Purchase to Pay (P2P) traject verborgen, een cruciale keten van processen die een...

Read More

P2P inkoop: Efficiëntie en innovatie in het inkoopproces binnen het MKB

In een wereld waar concurrentie hevig is en de marges dun, speelt efficiëntie een sleutelrol, zeker binnen het MKB. P2P inkoop, oftewel het proces...

Read More